ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

27 กรกฏาคม 2564

    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร นั้น

    บัดนี้ การประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จังหวัดกระบี่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ